חלב נוכרי

שאלה: האם מותר לאדם שמקפיד שלא לאכול חלב נוכרי לתת מוצרים המכילים חלב כזה לאדם שאינו מקפיד על כך?
תשובה:
חלב נוכרי שיש דעות המתירות לאכלו (כגון אבקת חלב נכרי, או חלב נכרי בארצות מסוימות שהגאון רבי משה פיינשטיין התיר), מותר לתת לאוכלו למי שנוהג על סמך הדעות המתירות. חלב נוכרי שאין היתר לאוכלו, אין לתת אותו לאף יהודי, משום "לפני עיור לא תתן מכשול", ומסייע לדבר עבירה.